KVKK BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Unvanı       : Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres         : “Kültür Mahallesi, 75. Yıl Caddesi, No:74, Kat:1, Daire:1, KEPEZ/ANTALYA”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Firma ” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Seri Sıra No, Ad, Soyad, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik No, Cinsiyet, Plaka, Vergi Kimlik No, Firma Adı ve Ünvanı,

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Mail adresi, Ev Adresi, Satıcı Bilgisi (Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs.), İş adresi, Teslimat Adresi,

Lokasyon: Bu veri kategorisi Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Lokasyon Verisi (Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe),

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yıllık İzin/Ücretsiz izin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Disiplin Suçu Kaydı, Çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Bildirgesi, SGK Ödeme Dekontu, SGK Hizmet Dökümü, İşe Giriş Bildirgesi, İş Pozisyonu / Unvan, Ücret, İstihdam Tarihi, Fotoğraf, Bordro, Geçmişte alınan ihtar ve cezalar, İş Grubu, Meslek Kodu, Diploma, Başvuru Formları, İşten Ayrılma Sebebi, Özgeçmiş,

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi,

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Adı Ünvanı, vergi no, mail adresi vs., Yapılan iş süreci, Video Kaydı,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar,

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları, e-imza, Şifreleme yöntemi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Üyelik Bilgileri,

Risk Yönetimi: Bu veri kategorisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Risk Yönetimi Bilgisi, Bilgisayar Adı, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazetesi, Vergi Dairesi,

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka Hesap No, IBAN,

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Diploma Bilgisi,

Pazarlama: Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama Bilgisi,

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, Kamera Kaydı, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü,

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Sigorta Bilgileri (Kurum tarafından yaptırılan Hayat – Sağlık Sigortaları), Sağlık Bilgileri, Kan Grubu, Sigorta Sağlık Bilgileri, Rapor, Check-up Sonucu, Ameliyat Bilgileri, Tahlil – Tetkik Sonuçları,

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilergibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, Adli Kayıtlar,

Biyometrik Veri: Bu veri kategorisi Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Parmak İzi,

Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Askerlik Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi,

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Diploma Bilgisi, Diploma Fotokopisi / Taraması,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, E-imza, İmza Fotokopisi / Tarama.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,
  • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29399 sayılı Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği. ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
  • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
  • Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
  • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
  • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

  amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Bankalar
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
 • İş ortakları

KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Kültür Mahallesi, 75. Yıl Caddesi, No:74, Kat:1, Daire:1, KEPEZ/ANTALYA” Türkiye adresine yazılı olarak veya muhasebe@batumermer.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.      

 

Call Now